POY Print Scores

ROUND 1 (OPEN) - 25 SEPTEMBER 2017

ROUND 2 (MONO) - 15 OCTOBER 2018

ROUND 3 (ARCHITECTURE) - 5 NOVEMBER 2018

 

ROUND 4 (MONO) - 26 NOVEMBER 2018

 

 

ROUND 5 (OPEN) - 24 JANUARY 2019

 

ROUND 6 (WORLD IN MOTION) - 18 FEBRUARY 2019

 

ROUND 7 (MONO) - 1 APRIL 2019

 

ROUND 8 (OPEN) - 29 APRIL 2019