POY Print Scores

ROUND 1 (OPEN) - 25 SEPTEMBER 2017

ROUND 2 (MONO) - 23 october 2017

ROUND 3 (WET) - 6 NOVEMBER 2017

ROUND 4 (MONO) - 20 NOVEMBER 2017

 

ROUND 5 (OPEN) - 22 JANUARY 2018

ROUND 6 (SYMMETRY) - 26 FEBRUARY 2018

ROUND 7 (MONO) - 26 MARCH 2018

ROUND 8 (OPEN) - 23 APRIL 2018